کارخانه جات قطعه سازی وابسته 

زیر مجموعه صنایع خودروسازی، ماشین آلات و ادوات کشاورزی کارخانه جات قطعه سازی وابسته به این صنعت هستند. این کارخانه جات و بعضا کارگاههای کوچکتر، تولید کننده قطعات خودرویی، یدکی و جانبی برای صنایع خودرو سازی و کشاورزی هستند که سهم بسزایی در تولید و صنعت دارند.

روانکارهای مورد استفاده این صنایع همانند صنایع خودروسازی، عمده مصارف آن روغنهای اتوماتیک، هیدرولیک جات و واسکازینهای صنعتی میباشد.